İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Amatör Astronomlar Kulübü

Tüzüğü

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Tüzüğün amacı, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Kulübü’nün işleyiş, görev ve amaçlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı’na bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Kulübü’nün amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kulüp Başkanı: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Kulübü başkanını,

b) Genel Kurul: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Kulübü Genel Kurulunu,

c) Kulüp: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Kulübünü,

ç) Kulüp Danışmanı: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Kulübü Kulüp Danışmanını,

d) Dekan: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanını,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Kulübü Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İkinci Bölüm

Kulübün Amacı, Yönetim Organları ve Organların Görevleri

Kulübün Amacı

Madde 5 – Kulübün amacı şunlardır:

a) Her sene mayıs ayında ‘Mayıs Etkinliği’ düzenlemek.

b) Tek başına veya diğer üniversite kulüpleriyle beraber etkinlik yapmak, yapılan etkinliklerde İstanbul Üniversitesi’ni ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nü en iyi şekilde temsil etmek,

c) İki haftada bir cuma günleri ‘Haftalık Etkinlik’ düzenlemek,

ç) Türkiye’de ve Dünya’da yapılan Astronomi bilimini insanlara en sağlıklı ve doğru biçimde aktararak, bu alanda gerçekleşen gelişmelerin takibini sağlamak ve Astronomi ve Uzay Bilimlerini tanıtmak,

d) Üniversite içinde ve dışında Astronomi ile ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapmak; ulusal veya uluslararası bilimsel, yönetsel veya işlevsel eğitim programları, konferanslar ve benzeri toplantılar düzenlemek,

e) Önemli Astronomik olayları takip ederek, bu olayların gerçekleştiği tarihlerde etkinlik düzenlemek, (Ekinoks tarihleri, meteor yağmuru tarihleri, gezegen geçişleri vs…)

f) Teleskop kullanmayı öğrenmek/öğretmek ve teleskop kullanarak gökcisimlerini bulmayı başarmak,

g) Gökyüzüne, takımyıldızların konumuna, gökyüzündeki cisimlerin özelliklerine hâkim olmayı, haklarında donanımlı olmayı ve insanlara sağlıklı bir biçimde bildiği bilgi ve donanımı aktarabilecek bireyler yetiştirmeyi sağlamak,

Kulübün Organları

Madde 6 – Kulübün yönetim organları şunlardır:

a) Kulüp Başkanı,

b) Yönetim Kurulu,

c) Genel Kurul,

ç) Denetleme Kurulu,

d) Kulüp Danışmanı.

Kulüp Başkanı

Madde 7 – Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve bir yıllığına görevlendirilir. Kulüp Başkanı; Kulüp Danışmanına, Yönetim Kuruluna, Denetleme Kuruluna ve Genel Kurul’a karşı sorumludur. Başkanın görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Kulüp Başkan Yardımcısı, Kulüp Başkanı olur.

Başkanın Görevleri

Madde 8 – Kulüp Başkanın görevleri şunlardır;

a) Kulübü temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları onaylamak ve çalışma programını uygulamak,

c) Kulübü yönetmek,

ç) Kulübün yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Kulüp Danışmanının onayına sunmak,

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

e) Yönetim Kurulu’nun almış olduğu bir kararı veto edebilmekle birlikte, uygun görülmeyen davranışlarda (görev bilincinde olmamak, görevini kötüye kullanmak, sorumluluklarını yerine getirmemek vb) bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu’ndan ayrılmalarının teklifini yapmak,

Yönetim kurulu

Madde 9 – 

a) Yönetim Kurulu; bir Kulüp Başkanı, bir Kulüp Başkan Yardımcısı, bir Yazman, bir Sayman, bir Asil Üye ve üç Yedek Üye’den oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, akademik yılın başında yapılan bir seçimle belirlenir.

b) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır. Yapılan görev taksimi sonunda görev alan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir ve karar defterine işlenir.

Yönetim kurulunun görevleri

Madde 10 – Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kulübün amaçlarını gerçekleştirmek ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,

b) Kulübün sevk ve idaresini yapmak,

c) Çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasını organize etmek, karar vermek ve takip etmek,

ç) Kulübün defterlerinin ve kayıtlarının tutulması ve saklanmasını sağlamak,

d) Gelir ve gider hesaplarının tutulmasını, bütçe hazırlanmasını sağlamak,

e) Demirbaş eşya ve Kulüp mallarının envanterinin yapılması, ödüllerin ve sertifikaların kayda alınması, Kulüp mallarının ve eşyalarının düzgün ve en iyi şekilde muhafaza edilmesini temin etmek,

f) Herhangi bir sebeple Kulüple ilişkisi kesilen üyelerin durumunun Öğrenci Kültür Merkezi’ne bildirilmesini sağlamak,

g) Kulübe gelir sağlamak amacı ile girişimlerde bulunmak, sponsorluklar ayarlamak,

ğ) Dönem başında çalışma programını belirlemek,

h) Çalışma dönemi sonunda faaliyet raporu ile bilançoyu ve gelecek dönem bütçesini hazırlamak,

ı) Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yer ve gündemini belirleyerek Genel Kurulda alınan kararları ilgili yerlere duyurmak,

i) İlgili düzenleyici işlemlerin hazırlanması ya da değişiklik önerilerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıp Genel Kurulun onayına sunmak,

j) Kulübün gelir ve giderlerinden sorumlu olmak.

Genel Kurul

Madde 11 – 

a) Genel Kurul, her akademik yılın başında Yönetim Kurulu’nun başkanlığında toplanır.

b) Genel Kurul üyeleri; bir önceki akademik yıl içerisinde kulübe üye olan ve yeni akademik yılın başında üye olan Kulüp Üyeleri’nden oluşur.

Genel kurulun görevleri

Madde 12 – Genel Kurul; Kulübün karar organı olup görevleri şunlardır:

a) Düzenleyici işlemleri hazırlayıp Yönetim Kurulu’na sunmak,

b) Yönetim Kurulunun dönem sonu çalışma ve mali raporlarını görüşmek ve tavsiyelerde bulunmak,

c) Kulübün amaç ve çalışma konuları ile ilgili hususlarda yönlendirici kararlar almak.

Denetleme Kurulu ve Görevleri

Madde 13 – 

a) Denetleme Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından her akademik yılın başında seçilen bir Denetleme Kurulu Başkanı, iki Denetleme Kurulu Üyesi ve bir Denetleme Kurulu Yedek Üyesi’nden oluşur.

b) Denetleme Kurulu kulübün resmi belgelerini, saymanlık defterini ve demirbaş eşyasının durumunu inceler. Elde edilen gelir ve yapılan harcamaların tüzüğe, bütçe taslağına, Yönetim Kurulu kararlarına ve İstanbul Üniversitesi Kulüp Yönergesi’ne uygunluğuna denetler.

Kulüp Danışmanı ve Görevleri

Madde 14 – 

a) Kulüp Danışmanı; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından belirlenir. Kulübün yapacağı tüm etkinliklerin ve faaliyetlerin sorumluluğu Kulüp Danışmanı’na aittir.

b) Kulüp Danışmanı; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış plan ve programların gereği gibi takibinden, onayından ve icrasından sorumludur ve Öğrenci Kültür Merkezi ile ilişkileri düzenler.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

Üyeler

Madde 15 – Üniversitede lisans ve lisansüstü öğrenim gören tüm öğrenciler ile öğretim üye ve elemanları ile Üniversitenin herhangi biriminden mezun olan ve emekli olan kişiler Kulübün imkanlarından yararlanma hakkına sahiptir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 16 – İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite ile ilişikleri kesilen, öğrencilerin mezun olmadan Üniversiteden ayrılması, çalışanların ve öğretim elemanlarının emeklilik öncesi görevlerinden istifa ederek ayrılmaları üyelikten çıkarılma sebebidir.

Yürürlük

Madde 17 – Bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 – Bu Tüzük hükümlerini İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Kulübü Yönetim Kurulu ve Kulüp Danışmanı yürütür.